December 2023

דיווח חודשי למשקיעים - December

קרן אריון עוסקת במתן הלוואות גישור ליזמים בתחום המגורים בשוק הנדל”ן האמריקאי, כנגד ערבות בעלים ושעבוד ראשון על הנכסים שמומנו. הקרן פועלת מסוף שנת 2015 במטרה לייצר למשקיעים ישראליים נגישות להשקעה אלטרנטיבית, בעלת קורלציה נמוכה עם שווקי האג”ח והמניות. קרן אריון מנהלת את כל תהליך החיתום ושירות ההלוואה בעזרת טכנולוגיה שפיתחה וצוות מקומי בעל ניסיון רב היושב בארה”ב ובישראל. הקרן בעלת פיזור גיאוגרפי רחב ומאפשרת למשקיעים שלה ליהנות מפורטפוליו הלוואות מגוון ורחב שעבר הליך חיתום איכותי ומדוקדק. כפועל יוצא, אחוז הדיפולט של הקרן הינו נמוך מאוד מהבנצ’מרק של הסקטור ועומד על כ- 0.5%  מה- AUM.

נתונים אודות התוצאות המצטברות של פעילות הקרן :(USD)

JanFebMarAprMayJuneJulyAugSeptOctNovDecYTD
20160.70%0.72%0.74%0.73%0.70%0.73%0.85%0.68%0.73%0.70%0.67%0.65%8.94%
20170.64%0.71%0.71%0.73%0.77%0.80%0.69%0.75%0.74%0.73%0.73%0.74%9.11%
20180.73%0.77%0.74%0.73%0.73%0.75%0.74%0.73%0.77%0.72%0.72%0.70%9.20%
20190.71%0.71%0.70%0.69%0.69%0.69%0.69%0.69%0.65%0.64%0.65%0.64%8.44%
20200.65%0.33%0.34%0.40%0.60%0.58%0.50%0.59%0.56%0.54%0.47%0.54%6.25%
20210.63%0.62%0.61%0.61%0.61%0.60%0.60%0.62%0.61%0.61%0.64%0.70%7.72%
20220.65%0.61%0.65%0.69%0.66%0.66%0.68%0.64%0.64%0.68%0.71%0.71%8.25%
20230.70%0.72%0.71%0.69%0.72%0.73%0.72%0.75%0.75%0.75%0.76%0.76%9.09%

נתונים אודות התוצאות המצטברות של פעילות הקרן :(ILS)

JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDecYTD*
20220.52%0.59%0.52%0.56%0.54%2.75%
20230.57%0.62%0.59%0.54%0.62%0.6%0.61%0.63%0.63%0.61%0.62%0.64%7.52%
$ 0 M
הלוואות שהועמדו
0
מספר הלוואות שניתנו
$ 0
גודל הלוואה ממוצעת
חודשים 0
משך הלוואה ממוצע
0 %
ממוצע LTV

Loan by location

No Data Found

Property type

דמי ניהול + עמלת פורטפוליו

0.5% + 1%

מינימום השקעה

250,000$

**נזילות

שוטף + 90 יום

תקופת השקעה מינימלית

9 חודשים

מטבע רכישה

שקל / דולר

מטבע השקעה

דולר

שמאות

ייעוץ משפטי

רו"ח

אדמיניסטרטור ונאמן

KYG0477P1019

Re invest USD

KYG0477P1274

Annual distribution USD

KYG0477P1357

Quarterly distribution USD

KYG0477P1191

Re invest ILS

KYG0477P1431

Annual distribution ILS

KYG0477P1506

Quarterly distribution ILS

*תשואה מתחילת שנה מחושבת בריבית מורכבת (compounded) שנתית. | **בכפוף לנזילות ע”פ כללי הקרן.

  1. התשואות המוצגות הינן בניכוי דמי ניהול ודמי הצלחה ולפני מס ע”פ דין.
  2. מסמך זה מציג מידע כללי וחלקי בנוגע לפעילות החברה והשותפות ואינו מהווה הצעה להשקעה בקרן ו/או מתן ייעוץ להשקעה בקרן כהגדרות מונחים אלה תחת חוק ני”ע, תשכ”ח-1968 או חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ”ה- 1995. מסמך זה מיועד ללקוחות קיימים של הקרן, ללקוחות מסווגים (כהגדרתם בחוק) ולבעלי רישיון פיננסי רלוונטי בלבד. האמור במסמך זה אינו מתחשב בנתונים ובצרכים הפיננסיים של כל אדם ואינו מהווה ייעוץ ו/או הצעה ע”פ חוק. מומלץ לכל משקיע להיוועץ ביועצים המתאימים לבחינת השקעה בקרן בהתאם לנתוני המשקיע, לצרכיו ולמאפייניו. יובהר כי ההשקעה בשותפות הינה בהתאם לתנאי הסכם השותפות שייחתם בין השותף המוגבל לשותף הכללי והמידע המופיע במסמך זה הינו חלקי ומוגבל. מסמך זה הינו רכושו המוחלט של הקרן ומיועד למשקיעים קיימים ו/או משקיעים מסווגים (כהגדרתם בחוק) ו/או בעלי רישון פיננסי רלוונטי בלבד.
  3. אין להפיץ ו/או להעתיק ו/או למסור מסמך זה, כולו או מקצתו, בשום צורה, ללא אישור בכתב מאת מנהלי הקרן.